Wypromuj swój projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie pozwalają rozwijać gospodarczo i społecznie Polskę. Każdy projekt zrealizowany dzięki nim przyczynia się do komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce. Dlatego tak ważne jest to, aby działania komunikacyjne realizować dobrze i efektywnie, bo składają się one na postrzeganie Funduszy Europejskich, a tym samym Unii Europejskiej.Dzięki przygotowanym poradnikom, wnioskodawcy mogą zaplanować działania informacyjno-promocyjne już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Beneficjenci są objęci obowiązkiem informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektu o uzyskanym dofinansowaniu. Obowiązek ten pojawia się już w momencie uzyskania dofinansowania, czyli podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie. Przygotowane poradniki wskazują, jakie założenia promocyjne są obligatoryjne oraz jak zrealizować je w poprawny sposób. Warto pamiętać, że niewypełnienie niektórych obowiązków może skutkować pomniejszeniem dofinansowania.

Jak promować swój projekt?

Każdy komunikat, który promuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, powinien być zrozumiały dla każdego. Należy używać prostego języka, unikając skomplikowanych wyrazów i pojęć. Już na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie warto zadbać o prosty, niezbyt długi (maksymalnie 150 znaków) i nietechniczny tytuł, oddający sens przedsięwzięcia. Opis projektu powinien przedstawiać przedmiot i główne założenia w sposób zwięzły i zrozumiały. Jeżeli jest to wymagane, w opisie projektu należy zawrzeć również planowane działania informacyjne i promocyjne, zwłaszcza te, których koszt będzie kwalifikowalny.Beneficjenci Funduszy Europejskich muszą spełnić kilka założeń promocyjnych zrealizowanego przedsięwzięcia. Należy poinformować opinię publiczną o otrzymanym dofinansowaniu, zamieszczając odpowiednie zestawienie pełnokolorowych znaków Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej na wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, dokumentach związanych z realizacją projektu, podanych do wiadomości publicznej, dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, a także na produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych w projekcie, poprzez umieszczenie na nich trwałych naklejek. Po stronie beneficjenta leży oznaczenie tablicą informacyjną lub plakatem miejsca realizacji projektu, a także umieszczenie opisu projektu na oficjalnej stronie lub mediach społecznościowych. W przypadku projektów wartych więcej niż 5 mln zł, konieczne jest poinformowanie instytucji, która przyznała dofinansowanie o ważnych etapach w projekcie i planowanych wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu. Zorganizowanie wydarzenia lub działań informacyjno-promocyjnych będzie wymagane przy projektach wartych więcej niż 10 mln zł. Każde dodatkowe działanie promujące i informujące o przedsięwzięciu przyczynia się do umacniania marki beneficjenta. Powinny one odpowiadać wielkości projektu oraz brać pod uwagę jego cel. Informacje o działaniach informacyjno-promocyjnych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego można znaleźć w broszurach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje znajdują się także w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” . Zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE, wzory tablic, plakatów, naklejek, a także wskazówki, jak budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych z wykorzystaniem motywu przewodniego marki można znaleźć w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie”.

Za:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85791:wypromuj-swoj-projekt-dofinansowany-z-funduszy-europejskich