PARP i Krajowy Plan Odbudowy: stymulowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez innowacje i zwiększenie odporności

Proces naboru operatorów regionalnych w konkursie skierowanym do sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, przeprowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), został zakończony. Projekt jest realizowany w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

PARP dokonała wyboru pięciu operatorów, których celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie całej Polski.

Głównym celem KPO jest zwiększenie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, takich jak HoReCa, turystyka i kultura. Wsparcie zostanie udzielane MŚP w celu unowocześnienia lub dywersyfikacji ich działalności w tych sektorach. Ostatecznym rezultatem ma być stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości wśród polskich firm z sektora hotelarskiego, gastronomicznego, cateringowego, turystycznego lub kulturalnego.

Operatorzy, którzy zostali wybrani, będą działać na obszarze regionów obejmujących województwa, zgodnie z następującym podziałem:

 • Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie;
 • Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;
 • Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie;
 • Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie;
 • Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

W pierwszym kwartale 2024 roku PARP poda szczegóły dotyczące warunków wsparcia MŚP przez operatorów działających w imieniu agencji. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wyniesie 600 tys. zł, a maksymalna dotacja to 540 tys. zł. Poziom dofinansowania może wynieść do 90%.

Środki z dotacji będzie można przeznaczyć m.in. na roboty budowalne, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych czy podnoszenie kwalifikacji. Należy podkreślić, że VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Sześć kluczowych komponentów KPO: od odporności gospodarczej do zrównoważonego rozwoju

KPO koncentruje się na sześciu europejskich filarach reagowania na kryzys i budowania odporności, które obejmują: zieloną transformację, transformację cyfrową, zrównoważony rozwój, spójność społeczną i terytorialną, opiekę zdrowotną oraz gospodarczą, a także edukację i umiejętności.

W konsekwencji, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest strategicznym narzędziem mającym na celu nie tylko odbudowę po pandemii, ale również długofalowe wzmacnianie polskiej gospodarki poprzez wsparcie kluczowych sektorów. Jego wielowymiarowe podejście jest ukierunkowane na przyszłościowy, zrównoważony rozwój kraju.

Adresaci wsparcia

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Wśród kodów PKD znajdują się:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Ponadto podmioty te mają wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku. Ma to na celu zidentyfikowanie tych przedsiębiorstw, które rzeczywiście doświadczyły znaczących trudności finansowych w wyniku pandemii.

Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Za:
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85637:parp-i-krajowy-plan-odbudowy-stymulowanie-konkurencyjnosci-polskiej-gospodarki-przez-innowacje-i-zwiekszenie-odpornosci