SME Instrument i usługi wspomagające

Obrazek przedstawia logo programu Horyzont 2020, którego narzędziem jest SME Instrument

Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. SME Instrument) jest narzędziem finansowania innowacji na poziomie Europejskim w latach 2014-2020. Funkcjonuje on w ramach programu Horyzont 2020. Zasady regulujące uczestnictwo oraz rozliczanie projektu regulują zapisy programu pracy (Work Programme) w ramach programu Horyzont 2020.

Ze względu na ukierunkowanie rynkowe, uwzględniając prawa własności intelektualnej do nowopowstających technologii/produktów, umożliwiono w tym przypadku aplikowanie pojedynczym firmom. Może to być istotną zachętą dla tych firm, które w trosce o swoje know-how nie chciały dotychczas uczestniczyć w projektach na poziomie Europejskim ze względu na konieczność współpracy w ramach konsorcjów. W przypadku Instrumentu MŚP wnioski składać mogą zarówno pojedyncze firmy, jak i konsorcja (jeśli pracują nad tą samą technologią i mają uregulowane pomiędzy sobą prawa własności do danego rozwiązania, dotyczy to przede wszystkim fazy 2 Instrumentu MŚP).

Poziomy gotowości technologicznej

Jedynie przedsięwzięcia będące na poziomie gotowości technologicznej 6 (Technology Readiness Level) mogą ubiegać się o finansowanie w ramach Instrumentu MŚP. Poziomy gotowości technologicznej są powszechnie przyjętym, na całym świecie, kryterium oceny zaawansowania rozwoju kluczowych technologii. W Polsce poziomy gotowości technologicznej opisuje Dziennik Ustaw Nr 18 Poz. 91. z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Wiążąca zaś dla Instrumentu dla MŚP jest definicja Komisji Europejskiej. Znaleźć ją można w dokumencie „HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020”.

SME Instrument Faza I (od pomysłu do strategii wejścia na rynek)

W pierwszej fazie można starać się o wsparcie w formie ryczałtu w wysokości 50 tys. euro na sprawdzanie, czy pomysł posiada potencjał wejścia rynkowego na poziomie Europejskim, a nie tylko regionalnym. Należy jednak mieć na uwadze zapisy szczegółowe dokumentacji konkursowej mówiące o finansowaniu w wysokości 70% na tym etapie. Faza ta może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Jej efektem powinno być studium uwarunkowań wdrożenia innowacyjnego produktu/usługi na rynek, zawierające:

 • weryfikację techniczną wykonalności projektu,
 • ocenę ryzyka,
 • analizę rynkową,
 • ocenę realności koncepcji, zaangażowania użytkowników,
 • analizę stanu własności intelektualnej,
 • ocenę strategii rozwoju projektu,
 • poszukiwanie partnerów technologicznych,
 • ocenę gotowości do utworzenia trwałego projektu o dużym potencjale, związanego ściśle ze strategią rozwoju oraz standardami Europejskimi.

Więcej o I fazie SME Instrument…

SME Instrument Faza II (od strategii wejścia na rynek do gotowości rynkowej)

Można się tu starać o dofinansowanie od 0,5 -2,5 mln euro w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych dla projektu trwającego od roku do 2 lat.

Na tym etapie MŚP będzie rozwijać swój pomysł przez działania innowacyjne, takie jak:

 • demonstracja,
 • testowanie,
 • pilotaż,
 • skalowanie,
 • miniaturyzacja.

Na tym etapie planowany jest również bardziej rozwinięty biznes plan (około 30 stron). Biznes plan ma osiągnąć taką formę, aby mógłby podstawą do uzyskania wsparcia kapitałowego od inwestorów zewnętrznych.

Więcej o II fazie SME Instrument…

SME Instrument Faza III (przygotowanie do wprowadzenia na rynek)

Business acceleration support and coaching services

Wsparcie beneficjentów programu Instrument dla MŚP nie kończy się przyznaniu dofinansowania. W ramach fazy 3 dostępnych jest kilka usług typu akceleracyjnego, których celem jest wsparcie procesu komercjalizacji. Celem całego programu Instrumentu dla MŚP jest nie tylko oferowanie wsparcie kapitałowego w postaci grantu, ale także równolegle dostępne są instrumenty, których celem jest wsparcie beneficjentów w procesie realizacji projektu.Instrumenty te obejmują:

 • Usługę coachingową;
 • Wsparcie biznesowe i usługi akceleracyjne;
 • Dostęp do imprez targowych odbywających się poza Europą.

Więcej o III fazie SME Instrument…

Informacji udziela

Marcin Stolarek, pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”
e-mail: marcin.stolarek@swp.gda.pl, tel. 600 421 420.