Pomorski Broker Eksportowy: Nowy konkurs grantowy – nabór wniosków od 4 października 2021 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 04.10.2021 r. do 03.12.2021 r.
na adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Grantobiorcy oraz ostateczni odbiorcy wsparcia poprzednich konkursów grantowych mogą ponownie ubiegać się o wsparcie w bieżącym konkursie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach, oraz platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w targach oraz koszty korzystania z międzynarodowych platform cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.|

Finanse

Procent dofinansowania projektu
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 80 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 4 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.brokereksportowy.pl oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl w dziale „Pomorski Broker Eksportowy”.

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udziela za pomocą poczty elektronicznej p. Karolina Musielewicz – karolina.musielewicz@swp.gda.pl