PARP: Kolejna szansa dla firm zmagających się z okresowymi trudnościami na wsparcie z Funduszy Europejskich

25 października wystartował kolejny, VII nabór wniosków w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) – projektu skierowanego do przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego celem jest pomoc dla firm będących na wczesnym etapie problemów, poprzez zapewnienie im pozafinansowych narzędzi wsparcia, takich jak usługi doradcze czy szkolenia. Kwota pojedynczego dofinansowania może sięgnąć nawet 18 500 zł. Dotąd ponad 1000 właścicieli i pracowników firm skorzystało z usług szkoleniowo-doradczych w projekcie SWO.

System Wczesnego Ostrzegania (SWO) to projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich, wdrażany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), który pozwala na wczesną diagnozę problemów związanych z działalnością firm z sektora MŚP i oferuje narzędzia pozwalające na rozwiązanie ich samodzielnie w ramach danego podmiotu. Przedsiębiorcy uzyskujący pomoc finansową w ramach SWO potrafią zdefiniować przyczyny pojawiających się trudności, a następnie – przy wsparciu merytorycznym podmiotów zewnętrznych – znaleźć adekwatne rozwiązania i tym samym zapobiec dalszej eskalacji problemów i ich poważnym konsekwencjom.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia działalności gospodarczej lub w opinii których ryzyko spowolnienia rozwoju społecznego i gospodarczego biznesu w przyszłości jest co najmniej wysokie. Zaistniałe trudności mogą mieć aspekt zarówno finansowy, jak i pozafinansowy. VII tura naboru zgłoszeń skierowana jest do makroregionów: 1 (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie), 2 (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie) i 4 (dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie).

– Wiele danych z rynku potwierdza, że od momentu pandemii to właśnie małe i średnie firmy zmagają się z największymi trudnościami w utrzymaniu płynności biznesowej i finansowej. Choć lockdowny są na ten moment za nami, polscy przedsiębiorcy wciąż odczuwają skutki zachwiań na rynku. Nakładają się na to także konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie i wysoka inflacja. Na szczęście właściciele firm nie muszą radzić sobie z tymi wyzwaniami sami. Dzięki Funduszom Europejskim, firmy otrzymają  wsparcie w kryzysie lub na jego granicy. Wybrani wnioskodawcy nie tylko uzyskają profesjonalną diagnozę stanu swoich firm, ale także otrzymają narzędzia, które rozwiną ich kompetencje w zarządzaniu trudnościami. Wierzymy, że umożliwiając im dostęp do szkoleń, usług doradczych czy mentoringowych, przyczyniamy się do rozwoju kompetencji miękkich i wzmacniamy siłę polskiego sektora MŚP nie tylko teraz, ale i na przyszłość – powiedziała Małgorzata Kuś, kierownik w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP.

Kwota dofinansowania ze środków europejskich może wynieść nawet 18 500 zł i zostać przeznaczona na szkolenia, doradztwo czy wsparcie mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wstępnym etapem wsparcia jest dogłębna analiza kondycji przedsiębiorstwa, której koszty pokryte są z projektu.

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

– spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);

– istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;

– niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

– z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Nabór wniosków do VII odsłony SWO potrwa do 15 listopada 2022. PARP zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia  naboru zgłoszeń w makroregionie 1 i makroregionie 2 po uzyskaniu łącznie w obu makroregionach liczby 450  zgłoszeń oraz w makroregionie 4 – po uzyskaniu w nim liczby 400 zgłoszeń.

Projekt finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia z SWO znajdują się na stronie PARP.