CO ROBI UNIA EUROPEJSKA, BY ZWALCZYĆ PANDEMIĘ COVID19?

Informacja w formacie .pdf

Absolutnym priorytetem jest ochrona obywateli Unii. Komisja Europejska wykorzystuje wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, by skutecznie i szybko wspomóc kraje Unii Europejskiej w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Komisja Europejska koordynuje i rekomenduje wspólne działania krajów UE w kwestiach zdrowia publicznego, transportu i mobilności, kontroli granicznych, wspólnego rynku i handlu. Unia Europejska wspiera też działania międzynarodowe, m.in. Światową Organizację Zdrowia (WHO), ONZ, Bank Światowy.

ZDROWIE LUDZI Respiratory, maski ochronne i rękawiczki, leki i inny sprzęt medyczny oraz środki lecznicze: po raz pierwszy w historii Unia gromadzi je w ramach rescEU i będzie przekazywać tym państwom członkowskim, którym najbardziej brakuje potrzebnego sprzętu do leczenia zakażonych pacjentów. Komisja sfinansuje 100 proc. takich zapasów. Wspólne zakupy środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego i testów na koronawirusa: Komisja Europejska zorganizowała już cztery przetargi, w lutym i marcu. Pilnie brakujące wyposażenie wkrótce trafi do krajów, które wzięły udział w przetargach.

BADANIA NAUKOWE Komisja Europejska wspiera badania nad szczepionkami, metodami leczenia i diagnostyką #COVID19 . 80 mln EUR dla firmy CureVac na prace nad szczepionką. Prawie 50 mln EUR na 18 innowacyjnych projektów prowadzących badania nad szczepionką, leczeniem i diagnostyką wirusa COVID-19. Do 45 mln EUR na wsparcie dodatkowych badań w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI), przy czym oczekuje się, że sektor farmaceutyczny przeznaczy taką samą kwotę. Prawie 140 mln EUR – łączna kwota przeznaczona na badania. Ok. 60 mln testów sprawdzonych dzięki innowacji europejskich naukowców ze Wspólnego Centrum Badawczego. Unikanie fałszywych wyników. Wsparcie dla produkcji wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej: udostępnianie europejskich norm producentom tekstyliów i obuwia, by zwiększyć produkcję masek i fartuchów lekarskich. 3 mld EUR z budżetu UE na zakup masek i sprzętu medycznego.

MOBILNOŚĆ Europejczycy znajdujący się poza granicami Unii wracają za darmo do domu: Komisja Europejska pomaga finansowo krajom UE w repatriacji swoich obywateli dzięki Europejskiemu Mechanizmowi Ochrony Ludności. Dzięki solidarności krajów UE do domów wróciło już ponad 10,000 obywateli UE. Do akcji dołączyła również Polska. Zamknięcie granic UE dla obywateli państw trzecich, by zastopować rozprzestrzenianie się wirusa. Zielone korytarze, by zapobiec korkom na tych granicach wewnątrz UE, które zostały zamknięte lub których ruch ograniczono. Pozwala to dostawcom na przekraczanie granicy w nie dłużej niż 15 minut przy uproszczeniu procedur administracyjnych. Pomoc konsularna: Polacy poza granicami Unii mogą zwracać się o pomoc do ambasad lub konsulatów innych państw członkowskich UE.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Unijne Centrum Koordynacji i Reagowania Kryzysowego pomaga krajom Unii 24 godziny na dobę. Koordynuje dostarczenie środków medycznych (rescEU) i repatriację obywateli. Pomoc dla Chorwacji po ostatnim trzęsieniu ziemi, które nałożyło się na walkę z koronawirusem. Pomoc dla Bałkanów Zachodnich w kwocie do 38 mln EUR oraz w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 374 mln EUR na pomoc temu regionowi w odbudowie społeczno-gospodarczej.Pomoc dla krajów Partnerstwa Wschodniego: 140 mln EUR na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz do 700 mln EUR w ramach istniejących instrumentów na sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej oraz wsparcie przedsiębiorstw i miejsc pracy. Pomoc dla Grecji: kwota już zaoferowanych 350 mln EUR ma w propozycji Komisji zostać powiększona o kolejne 350 mln EUR m.in. na budowę 5 nowych ośrodków przyjmowania i identyfikacji na wyspach greckich w 2020 r. – po to, by pomóc Grecji zahamować ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa w obozach dla migrantów i mu zapobiegać. Pomoc dla Chin, gdy były w potrzebie: w styczniu Unia przekazała Chinom ponad 56 ton sprzętu, masek i rękawiczek. Dziś Chiny pomagają krajom Unii. Ponad 400 mln EUR na zwiększenie ogólnej gotowości, działania zapobiegawcze i ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa. Środki te wesprą walkę z koronawirusem m.in. przez WHO.

GOSPODARKA Komisja Europejska pomaga krajom Unii radzić sobie z ekonomicznymi konsekwencjami obecnego kryzysu: Natychmiast przekierowała 37 mld EUR funduszy UE na zakupy sprzętu medycznego i radzenie sobie ze skutkami społeczno-gospodarczymi. Polska w ramach tej inicjatywy skorzysta z 7,4 mld EUR (ok. 32 mld PLN). Oferuje pełną elastyczność w wykorzystaniu do tej pory niewykorzystanych funduszy spójności. Przeznaczyła 1 mld EUR z budżetu UE jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na zapewnienie płynności finansowej. 100 miliardów EUR na utrzymanie zatrudnienia i funkcjonowanie firm, którym grozi bankructwo: proponuje uruchomienie inicjatywy SURE, która pomoże w wypłacaniu pracownikom i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wynagrodzenia ze środków publicznych. Zawiesza reguły fiskalne – rządy będą mogły elastycznie kształtować wydatki budżetowe, aby jak najlepiej wspomagać gospodarkę. Wspiera przedsiębiorstwa – poluzowała zasady pomocy publicznej. Oferuje wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomaga rybakom i rolnikom: oferuje m.in. wsparcie finansowe, przyznanie więcej czasu na złożenie wniosków, zwiększenie zaliczek na płatności bezpośrednie i płatności na rozwój obszarów wiejskich.

INNE DZIAŁANIA KOMISJI Uruchomiła specjalną stronę dla nauczycieli i osób kształcących się, aby umożliwić kontynuację nauki i kontakty wychowawców z uczniami. Na stronie znajdują się narzędzia edukacyjne https://ec.europa.eu/ coronavirusresponse_pl (zakładka edukacja). Współpracuje z Netflixem i YouTube, aby zwiększyć przepustowość sieci internetowych. Współpracuje z operatorami GSM, żeby zapewnić odporność sieci, udostępnienie anonimowych metadanych do modelowania i prognozowania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ochronę przed cyberatakami. Zapobiega rozprzestrzenianiu się fałszywych leków, płynów dezynfekujących czy wadliwego sprzętu w Internecie i walczy z cyberprzestępczością. Walczy z dezinformacją w mediach społecznościowych wokół pandemii #COVID-19.