Biuletyn Euro Info 7/2020

Biuletyn Euro Info 7/2020

Drodzy Czytelnicy,  

jednolita europejska licencja, prowadzenie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych czy obowiązek podziału klientów na doświadczonych i niedoświadczonych – to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych przez przyjęte niedawno unijne rozporządzenie w sprawie finansowania społecznościowego, czyli crowdfundingu. Wspomniana regulacja ma z jednej strony zapewnić podmiotom poszukującym kapitału możliwość sięgnięcia po nowe źródła finansowania, eliminując przy tym wątpliwości dotyczące ich legalności, z drugiej zaś -powinna zapewniać ogólnoeuropejskie ramy crowdfundingu, które umożliwią platformom transgraniczną działalność we wszystkich państwach Unii. Ujednolicenie zasad w tym obszarze wydaje się szczególnie istotne ze względu na to, że crowdfunding, a zwłaszcza crowdinvesting, rozwija się ostatnio bardzo intensywnie i to pomimo trudności wynikających z pandemii COVID-19. Warto zatem zapoznać się z treścią artykułu pt. „Crowdfunding w świetle nowych regulacji unijnych”. Inną kwestią, którą staramy się przybliżyć w tym numerze Biuletynu, jest rażąco niska cena w zamówieniach publicznych. Jest to zagadnienie, z którym wcześniej czy później zmierzy się większość przedsiębiorców biorących udział w przetargach. W jaki sposób można postarać się przekonać zamawiających, że przy wykonywaniu zamówienia nie zaniżamy sztucznie ponoszonych kosztów – o tym przeczytamy w artykule pt. „Rażąco niska cena w przetargach”. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszymi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database), prowadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.  

Z wyrazami szacunku zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info